Onze medewerkers

Als bedrijf en als individuen handelen we met integriteit en houden we ons aan de hoogste normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke kansen en diversiteit en willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent.

Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en verbinden ons als het One Bekaert team.

We handelen integer · Wij verdienen vertrouwen · Wij zijn niet te stuiten! (GRI 102-16)

Diversiteit bevorderen

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf stimuleren wij diversiteit op alle niveaus van de organisatie. We zien het als een belangrijke bron van kracht voor onze onderneming. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het gebied van nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of geslacht, maar ook op het gebied van vaardigheden, businesservaring, inzichten en standpunten.

De Bekaert-populatie telt ongeveer 50 nationaliteiten en biedt werkgelegenheid in 40 landen over de hele wereld. Deze diversiteit wordt weerspiegeld op alle niveaus van de organisatie en in de samenstelling van de Raad van Bestuur. (GRI 405-1)


Nationaliteitendiversiteit (31 december 2017) #mensen # nationaliteiten # niet-native* % niet-native
Raad van Bestuur 15
4
6 40%
Bekaert Group Executive (BGE) 9
4
3
33% 
Senior Vice Presidents 16 7 6 38%
Next leadership level (**) 87 17 39 45%
Totaal Leadership Team 112 19 48 43%
(*) Definitie van niet-native = van een andere nationaliteit dan die van de hoofdzetel (Belgiƫ)
(*) Next leadership level = managers van niveau B13 en hoger met uitzondering van BGE en Senior Vice Presidents (Hay classificatiereferentie)


Het productiekarakter van Bekaerts activiteiten verklaart de voornamelijk mannelijke populatie, in het bijzonder bij operatoren en techniekers. (GRI 405-1)


Genderdiversiteit #mensen % mannen % vrouwen
Operatoren 21 750
95% 5%
Bedienden 5 895
71% 29%
Managers 1 668 82% 18%
Totaal Bekaert medewerkers 29 313 89% 11%


Bekaert ontwikkelt een wervings- en promotiebeleid dat gericht is op het gestaag verhogen van diversiteit, inclusief genderdiversiteit..

Dit komt tot uitdrukking in de grotere diversiteit op het niveau van de Raad van Bestuur en van het Bekaert-managementteam. Zie het jaarverslag 2017 (hoofdstuk Verslag van de Raad van Bestuur: Corporate Governance) voor informatie over genderdiversiteit.

Genderdiversiteit in de Raad van Bestuur en het topmanagement van Bekaert: (GRI 405-1)
Genderdiversiteit (31 december 2017) #mensen % mannen % vrouwen
Raad van Bestuur 15 67% 33%
Bekaert Group Executive (BGE) 9 78% 22%
Senior & next leadership level (*) 74 76% 24%
Totaal Leadership Team 83 76% 24%
(*) Senior Vice Presidents en managers  van niveau B-13 en hoger (Hay classificatiereferentie) met uitzondering van BGE.

In 2025 wil Bekaert op elk topmanagementniveau een genderdiversiteitsratio van 33% verzekeren.

Leeftijdsdiversiteit in de hoogste bestuursorganen van Bekaert: (GRI 405-1)
Leeftijdsdiversiteit (31 december 2017) # mensen 30-50 jaar oud meer dan 50 jaar oud
Raad van Bestuur 15 20% 80%
Bekaert Group Executive (BGE) 9 22% 78%
Totaal hoogste bestuursorganen 24 21% 79%

Personeelsgerelateerde data


Segment   TOTAAL
  EMEA Noord-Amerika Latijns-Amerika Pacifisch Azië BBRG   
Operatoren 5419 1 053 4 848 8 722 1 708  21 750
Mannen 4 762 986 4 733 8 492 1 675  20 648
Vrouwen 657 67 115 230 33  1 102
Bedienden 1 414 203 1 670 1 811 797  5 895
Mannen 919 127 1 159 1 381 586  4 172
Vrouwen 495 76 511 430 211  1 723
Management 653 154 255 513 93  1 668
Mannen 545 129 222 400 73 1 369
Vrouwen 108 25 33 113 20 299
TOTAALMannen 6 226 1 242 6 114 10 273 2 334 26 189
TOTAAL Vrouwen 1 260 168 659 773 264 3 124
TOTAAL 7 486 1 410 6 773 11 046 2 598 29 313

(GRI 102-8)

De meeste Bekaert-werknemers hebben een vast contract. Werknemers met een tijdelijk contract staan doorgaans op de loonlijst van externe organisaties of agentschappen (Speciale Economische Zones, interimkantoren) en zijn bijgevolg niet inbegrepen in de Bekaert-aantallen. Het totale aantal mensen dat voor Bekaert werkt, inclusief tijdelijke contracten, bedraagt ongeveer 30 000.

De meeste Bekaert-werknemers werken voltijds. Het aandeel dat deeltijds werkt is relatief beperkt en verschilt van regio tot regio.

Tewerkstellingsdata per segment voor voltijdse equivalenten:
 
FTE  Segment   TOTAAL
  EMEA Noord-Amerika Latijns-Amerika Pacifisch Azië BBRG   
Operatoren 5 391 1 044 4 848 8 659 1 704 21 646
Mannen 4 738 979 4 733 8 442 1 671 20 563
Vrouwen 653 65 115 217 33  1 083
Bedienden 1 384 196 1 645 1 808 790 5 824
Mannen 919 122 1 159 1 381 582  4 163
Vrouwen 465 75 486 427 208  1 661
Management 650 154 249 510 92  1 665
Mannen 544 129 222 397 72  1 364
Vrouwen 106 25 27 113 20  291
TOTAAL Mannen 6 201 1 230 6 114 10 220 2 325 26 090
TOTAAL Vrouwen 1 224 165 628 757 261 3 036
TOTAAL 7 425 1 395 6 742 10 977 2 586 29 125

(GRI 102-8)

Respect voor mensenrechten

Bekaert voldoet aan nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Wij ondersteunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

We respecteren de rechten en waardigheid van elke werknemer. We bevorderen gelijke kansen en discrimineren geen werknemers of sollicitanten op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap. We erkennen en waarderen de culturele identiteit van onze teams in alle landen waar we actief zijn en zaken doen.

De werving, verloning, training, promotie en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt enkel op basis van beroepskwalificaties.  
(GRI 102-12)

Gedragscode

Conform ons aanwervingsbeleid ontvangt elke nieuwe medewerker een exemplaar van onze Gedragscode met daarin ons beleid en onze procedures en het gedrag dat wij van al onze medewerkers verwachten. 

In 2017 hebben we het jaarlijkse proces van engagementshernieuwing voor de Bekaert Gedragscode herhaald en verder uitgebreid. Alle managers over de hele wereld en alle bedienden met toegang tot het wereldwijde online leerplatform van Bekaert dienden de Bekaert Gedragscode te lezen, een test af te leggen over situaties van bedrijfsethiek, en hun engagement voor de beginselen van de Code te herbevestigen. Bedienden die (nog) geen toegang hebben tot deze online tool, moesten een formulier ondertekenen om aan te geven dat ze de Gedragscode naleven. 

100% van de managers heeft zijn engagement voor de Gedragscode in 2017 verlengd. De eerste uitrol van het proces voor bedienden wereldwijd is gebeurd volgens een stappenplan dat nog in uitvoering is. Ook ontvangen alle nieuwe operatoren en bedienden wereldwijd een exemplaar van de Gedragscode als bijlage bij hun arbeidscontract.

Ons doel voor 2020 is om alle managers en bedienden elk jaar hun engagement voor de Gedragscode te laten hernieuwen en om de Gedragscode in zijn geheel toe te voegen aan alle bestaande en nieuwe arbeidscontracten wereldwijd.

Onze Gedragscode beslaat belangrijke onderwerpen zoals mensenrechten, kinderarbeid en dwangarbeid. 
(GRI 102-16 +GRI 408-1 + GRI 409-1)

Vergoedingen en voordelen

We bieden concurrentiële salarissen en beloningen om het financiële, fysieke en algemene welzijn van onze medewerkers en hun gezinnen te verbeteren. Ons aanbod verschilt van land tot land en is veelal afgestemd op het socialezekerheidsbeleid in het betreffende land. Wij bieden een heel scala aan personeelsvoordelen, waaronder pensioenuitkeringen, ziektekostenregelingen, beloningen voor langdurig dienstverband, arbeidsongeval/invaliditeitsverzekering en betaald verlof. Zie onderdeel 6.15 van het jaarverslag voor gedetailleerde informatie over personeelsvoorzieningen. (GRI 201-3)

Verloningselementen voor fulltime en parttime medewerkers per belangrijke bedrijfslocatie (> 1000 medewerkers): 
 
 Verloningselement België Slowakije
China  Chili  Peru VS  Indonesië
 Levensverzekering  ja ja ja  ja  ja ja  ja
 Gezondheidszorg  ja nee ja  ja  ja ja  ja
 Invaliditeitsverzekering  ja ja ja  ja  ja ja  ja
 Ouderschapsverlof  ja ja ja  ja  ja ja  ja
 Pensioenregeling  ja ja nee  ja  nee ja  ja
 Aandeelhouderschap  nee nee nee  nee  nee nee  nee

Deze voordelen worden niet aan tijdelijke werknemers (‘interim-medewerkers’) toegekend, omdat zij niet op de loonlijst van Bekaert staan.
(GRI 401-2)

In 2017 hebben we voor al onze medewerkers en derde partijen die op ons verzoek reizen een reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten. De nieuwe polis vervangt de oude regionale polissen. De verzekering omvat ook een app die realtime informatie biedt over reisveiligheid en ons in staat stelt medewerkers direct te traceren en te informeren in geval van nood.  

Prestatiebeoordelingen

Om sterke prestaties, inzet en voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers te stimuleren, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen. Bekaerts performantieopvolgingssysteem laat toe dat de teams en individuen geëvalueerd worden in relatie tot de vastgestelde doelstellingen, maar ook in relatie tot hun manier van werken. In 2017 legden we meer nadruk op de integratie van Bekaerts acht leiderschapsgedragingen in de ‘manier van werken’-sectie van de prestatiebeoordeling wat de manier van werken betreft. Het performantieopvolgingsproces omvat wederzijdse persoonlijke ontwikkelingsbeoordelingen, transparantie, feedforward en leiderschapsgedrag. 

In 2018 zullen we ons performantieopvolgingsproces grondig vernieuwen en een nieuwe ondersteunende tool invoeren. We zullen onze vooruitgang van de afgelopen jaren blijven doorzetten: betere afstemming en uitwisseling van doelen, meer aandacht voor de manier van werken, ononderbroken terugkoppeling van feedback en betrokkenheid in gesprekken.

Percentage medewerkers dat een prestatiebeoordeling kreeg in 2017 (1):

(1) Met uitzondering van BBRG. De Bridon-Bekaert Ropes Group is gelijkaardige rapportagegegevens aan het implementeren.
(GRI 404-3)

Communicatie met en betrokkenheid van onze medewerkers

Het engageren en empoweren van onze medewerkers zijn belangrijke succesfactoren doorheen ons hele transformatietraject. We empoweren onze teams met verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid en rekenen op het engagement van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren. (GRI 102-43 + GRI 102-44)
 • Het succes van Bekaerts wereldwijde excellence-programma’s – BMS (Bekaert Manufacturing System), BCE (Bekaert Customer Excellence); BeCare (Bekaert’s ‘safety excellence’-programma); SCE (Supply Chain Excellence); en het recent toegevoegde ‘Fit for Growth’-programma om functionele uitmuntendheid en bekwaamheid binnen het gehele bedrijf aan te sturen – schuilt niet enkel in de respectievelijke tools en aanpak van de programma’s, maar is ook het resultaat van het uitdrukkelijke engagement van onze teams wereldwijd. Zij zijn degenen die de verandering effectief doorvoeren. 
 • In september 2017 heeft Bekaert een wereldwijd werknemersonderzoek georganiseerd. Het was de eerste keer dat het bedrijf een enquête hield bij al haar werknemers over de hele wereld. Het thema van de enquête was ‘Jouw mening telt’ en we nodigden alle collega’s van Bekaert-dochterondernemingen (met uitzondering van de joint ventures en de Bridon-Bekaert Ropes Group-vestigingen) uit om deel te nemen. Dankzij een indrukwekkende respons van 91% waren we in staat om een duidelijk inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van onze medewerkers en welke elementen hierbij een rol spelen. De totale betrokkenheidsscore van de 20 667 managers, bedienden en operatoren was 82%. Werknemers waardeerden vooral de cultuur dat we openstaan voor verbetering, de empowerment die ze voelen bij het uitvoeren van hun job, de goede teamgeest en de bereidheid van hun team om dingen voor elkaar te krijgen. Kortom, de teamgeest is zeer goed. De enquête dient als barometer voor de betrokkenheid van de medewerkers en duidt verbeteringspunten aan die via concrete actieplannen zullen worden aangepakt. We zijn van plan om deze enquête elke twee jaar te herhalen. 
 • Het Bekaert Intranet is een plaats waar medewerkers kennis kunnen delen en bekomen, snel relevante informatie kunnen vinden, met collega’s in contact kunnen komen, kunnen samenwerken met teamleden rond gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma’s en actief kunnen bijdragen aan doeltreffende communicatie doorheen de onderneming. Bovendien wordt het interne bedrijfsplatform voor sociale media intensief gebruikt om beste praktijken, ideeën en vieringen te delen.
 • De CEO van Bekaert nodigt alle managers van over de hele wereld uit om deel te nemen aan de jaarlijkse International Management Conference en meerdere webcasts. Ieder kwartaal wordt via een intern trapsgewijs communicatieproces informatie over de prestaties en activiteiten van Bekaert gedeeld met alle medewerkers van alle locaties wereldwijd.
 
Het bevorderen van echte betrokkenheid op de werkplek

Bekaert Lipetsk (Rusland) wijst de weg! 

De uitstekende resultaten van Bekaert Lipetsk in het wereldwijde onderzoek naar werknemersbetrokkenheid trokken de aandacht van Bekaert-teams over de hele wereld. Hun benadering is uitgegroeid tot een inspirerend verhaal van empowerment en betrokkenheid binnen de Groep. 

Alle 300 medewerkers van onze fabriek in Lipetsk worden gestimuleerd om altijd authentiek leiderschap tonen. Respect, zorg en vertrouwen vormen de basis van elke werkrelatie bij Bekaert Lipetsk en de afwezigheid van hiërarchische obstakels bevordert een zeer open communicatie. Het team voelt zich betrokken in plaats van gecontroleerd. Het enthousiasme van het team blijkt ook uit de prestaties van de fabriek. Bekaert Lipetsk leidt op vele manieren.

Vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten

We erkennen het recht van iedere medewerker om zich al dan niet bij een vakbond aan te sluiten. 82% van onze medewerkers wereldwijd valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

Overeenkomsten met vakbonden worden lokaal gesloten en omvatten de volgende elementen:: 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het recht om onveilig werk te weigeren 
 • Gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers
 • Deelname van werknemersvertegenwoordigers op gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
 • Controles, audits en ongevallenonderzoeken
 • Training en onderwijs
 • Klachtenprocedure
 • Periodieke inspecties

(GRI 102-41 + GRI 403-4 + GRI 407-1)

Leren en ontwikkelen

We stimuleren opkomend talent met loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrièregerichte en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

In 2017 hebben we het opleidingsaanbod via ons online Learning & Development-portaal uitgebreid en de toegang voor bedienden verder opengesteld. Via het portaal is het nu ook mogelijk om persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten en -kansen op lange termijn op te volgen. Het biedt een overzicht van alle beschikbare trainingen, zowel traditionele klassikale cursussen als e-learningmodules, en biedt de werknemers de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor het volgen van externe trainingen.

Ook in 2017 richtte Bekaert de ‘Bekaert University’ op. Deze University zal ons team en onze talenten ontwikkelen zodat onze mensen, zowel individueel als in team, het beste uit zichzelf kunnen halen. Bekaert University draait om het continu opbouwen van de vaardigheden van de mensen en de organisatie. Het wordt ook de thuisbasis van verschillende Academy’s die bedoeld zijn om het transformatieproces dat het bedrijf ondergaat, te versnellen en onderhouden.

Gemiddeld aantal uren training per medewerker

In 2017 kreeg elke medewerker gemiddeld 50 uur opleiding.(1)


(1): Met uitzondering van BBRG
(GRI 404-1)