Het milieu

We dragen verantwoordelijkheid voor het klimaat en streven naar een circulaire economie: we ontwikkelen en installeren productie-uitrusting die het energieverbruik vermindert en recyclage optimaliseert. We maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voorkomen lozingen van onbehandeld afvalwater en afval.

We streven er voortdurend naar om processen te ontwikkelen die minder materiaalbronnen en energie verbruiken en afval verminderen.

Onze zorg voor het milieu wordt op drie deelaspecten toegepast:
 • nieuwe, milieuvriendelijke productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd
 • preventie- en risicobeheer
 • de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu

1. Nieuwe, milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd

In dit eerste domein is het onze ambitie om milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen. We doen dit enerzijds door het implementeren van wereldwijde initiatieven gericht op een lager energieverbruik en verminderde CO2-uitstoot, en anderzijds door het installeren van een duurzame infrastructuur in al onze nieuwe fabrieken.
 • Sinds 2015 voert Bekaert het Bekaert Manufacturing System (BMS) in, een transformatieprogramma gericht op productie-uitmuntendheid waarbij rekening wordt gehouden met maatregelen voor een lager energieverbruik. Hoewel ons energieverbruik ten opzichte van 2016 gestegen is door de groei van de business en een verandering in de productmix, waren we in staat om de toename van energieverbruik te beperken. Dankzij BMS bereikten we een jaarlijks terugkerende besparing van 249 GWh. Dit programma is nog niet volledig geïmplementeerd, dus streven we ernaar om de jaarlijkse energiebesparing nog te vergroten.
 • Bekaert wint ener.CON Europe Award 2018 voor energiebesparende inspanningen
  In maart 2018 heeft Bekaert de ener.CON Europe Award 2018 gewonnen voor de energiebesparende inspanningen binnen het Bekaert Manufacturing System. Uit een longlist van 30 voorstellen selecteerde een expertenpanel Bekaerts project samen met twee andere genomineerden om de initiatieven voor te stellen tijdens de ener.CON conferentie in Berlijn. Een BMS-verantwoordelijke hield een krachtig en overtuigend pleidooi waarin hij helder uitlegde welke impact de BMS-aanpak al heeft gehad en zal blijven hebben op het vlak van energiebesparing. Dat viel niet enkel in de smaak bij de energie- en milieuprofessionals van ener.CON: meer dan de helft van de 200 industrie-experten in het publiek stemden Bekaert tot winnaar.

   

 • De energie-intensiteitsratio daalde ten opzichte van ons referentiejaar 2015, zowel voor elektrische als voor thermische energie. Details van de beoogde en de feitelijke waarden worden hieronder beschreven in ‘Energiegerelateerde gegevens’
 • Het ledprogramma dat wereldwijd alle traditionele verlichting door ledverlichting vervangt, werd in 2017 afgerond. Ons energieverbruik is als gevolg van dit programma reeds met 87 GWh per jaar afgebouwd (50% van de energie die voor verlichting wordt gebruikt). We zullen het ledprogramma in alle nieuwe gebouwen en fabrieken verderzetten. We streven er ook naar om in 2020 in alle BBRG-sites wereldwijd ledverlichting te hebben geïnstalleerd. 
 • In 2017 kwam 25% van onze elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen. De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van data daarover. In Ecuador, bijvoorbeeld, komt 100% van het elektriciteitsverbruik van Bekaert van hydraulische energie. Bekaert heeft als doel om in 2020 30% van de elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare energiebronnen te halen en in 2025 40%. 
 • In onze fabriek in India (Ranjangaon) installeerden we een waterzuiveringssysteem zonder vloeistoflozingen. Bijgevolg worden alle industriële afvalwaterstromen gerecycleerd en hergebruikt.  

  Indamper Ranjangaon

  De laatste behandelstap van het waterzuiveringssysteem zonder vloeistoflozingen bestaat uit een verdamper die het afvalwater scheidt tot hetzij vast afval of een schoon destillaat dat kan worden gerecupereerd in het proces.
 • In september 2017 verbleven 30 Bekaert-managers en -consultants twee dagen in het Digital Capability Center in Aken (Duitsland), een joint venture van McKinsey & Company, ITA Academy Ltd en toonaangevende technologiebedrijven, om uitdagingen en kansen voor de ‘fabriek van de toekomst’ te bespreken. Op de agenda stonden:
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Robotica
  • Milieu
  • Onze verantwoordelijkheid als werkgever en als leverancier

2. Preventie- en risicobeheer in Bekaerts milieubeleid

Preventie en risicobeheer spelen een belangrijke rol in Bekaerts milieubeleid. Dit omvat maatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging, verantwoord gebruik van water en een wereldwijde ISO 14001-certificering.
 • In de loop van 2017 werd Bekaerts globale procedure die voorzorgsmaatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging (ProSoil) verzekert, verder uitgewerkt met een lijst van concrete actieplannen voor een juiste aanpak. Dit helpt ons bij het verbeteren van onze risicoanalyse en het bepalen van prioriteiten. (GRI 102-11)
 • Verantwoord gebruik van water is ook een blijvende prioriteit. We volgen ons waterverbruik voortdurend op en hebben programma’s geïmplementeerd die erop gericht zijn om het waterverbruik op lange termijn te verminderen.
 • In 2017 waren 95% van de Bekaert-fabrieken wereldwijd ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000-norm die praktische tools aanbiedt aan bedrijven die hun milieuverantwoordelijkheden beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert-fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die aan de consolidatieperimeter toegevoegd worden. Bekaert ontving ook op groepsniveau een certificaat voor ISO 14001 en ISO 9001. De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement.
 • Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen. 

3. We ontwikkelen producten die bijdragen aan een schoner milieu

Bekaert ontwikkelt producten die bijdragen tot een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds vanaf de R&D-fase van nieuwe producten in beschouwing genomen wordt. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling.

We verwijzen hier naar het hoofdstuk Onze verantwoordelijkheid in de markten

Belgian Solar Team helpen aan een bronzen medaille in de 2017 World Solar Challenge

In oktober 2017 hebben de ingenieursstudenten van het Belgian Solar Team brons gewonnen in de 3 000 km lange World Solar Challenge in Australië. De bekwame besturing van de auto was één van de cruciale elementen in deze succesvolle race en werd mogelijk gemaakt door een advanced cord in de stuurinrichting. Het solarteam was op zoek naar een lichte oplossing waarbij elke gram telt. De
Bridon-Bekaert advanced cords-fabriek van Aalter (België) leverde een compacte kabel van 2,8 mm diameter die meer dan 700 kilo kracht op de assen kan dragen, en dit paste precies in het kader van de ultrasterke Bridon-Bekaert advanced cord-technologieën.

Milieugegevens

Energie (1) (GRI 302-1)

Totaal energieverbruik  = 4 780 GWh
Waarvan: 
 • Elektrische energie (incl. koeling)  = 2 946 GWh
 • Thermische energie (stoom en gas)  = 1 833 GWh

Bekaert heeft doelen opgesteld voor de vermindering van het energieverbruik op middellange termijn (2020) en op langere termijn (2025).  
Bekaert wil haar energieverbruik met 10% (2020) en 15% (2025) verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2015 (zie de verklarende woordenlijst).

De doelen zijn onderhevig aan de resultaten van studies van externe deskundigen in 4 pilootfabrieken in 2018 en gerelateerd aan het tempo van gefaseerde investeringen.  

Hernieuwbare energie: 
In 2017 was 25% van onze elektriciteit afkomstig van herbruikbare energiebronnen. 

Bekaert heeft doelen opgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen voor de middellange termijn (2020) en de langere termijn (2025).

Bekaert wil het aandeel van hernieuwbare energie verhogen tot respectievelijk 30% (2020) en 40% (2025).

Energie-intensiteitsratio (2): (GRI 302-3)

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 912 KWh/ton. Dit is een daling van 3% ten opzichte van referentiejaar 2015 = 912 KWH/ton.
 • Thermische energie (stoom en gas) = 568 KWh/ton. Dit is een daling van 10% ten opzichte van referentiejaar 2015.
(1) Alle energiegegevens zijn exclusief BBRG
(2) Gegevens verstrekt door de fabrieken

Gebruikte methode: de energiegegevens worden gemonitord in een centrale database en zijn gebaseerd op energiefacturen
Bekaert heeft doelen opgesteld om de energie-intensiteitsratio's in de toekomst aanzienlijk te verlagen. Zie overzicht doelstellingen en verklarende woordenlijst.

CO2(1) 

Vanaf 2017 gebruikt Bekaert de volgende richtlijnen voor de berekening van haar CO2-uitstoot: 
Elektriciteit (wereldwijd): International Energy Agency (IEA)
Elektriciteit (Noord-Amerika): US EPA eGrid
Gas (wereldwijd): Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
Stoom (wereldwijd): Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

Uitstoot van broeikasgassen afkomstig van ingekochte elektriciteit en andere soorten energie (Scope 2-uitstoot): GRI 305-2

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 1 440 235 ton CO2
 • Thermische energie (stoom en gas) = 370 733 ton CO2

Intensiteitsratio van de broeikasgassen (2): (GRI 305-4)

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 446 kg CO2/ton. 
 • Thermische energie (stoom en gas)  = 115 kg CO2/ton
(1) Alle energiegegevens zijn exclusief BBRG
(2) Gegevens verstrekt door de fabrieken 
Bekaert heeft doelen opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen op middellange termijn (2020) en op langere termijn (2025). 

Bekaert wil zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen met 9% in 2020 en 14% in 2025. Als we onze inspanningen en doelstellingen om het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen te verhogen meenemen in de berekening, zal onze uitstoot van broeikasgassen dalen met 12% in 2020 en 25% in 2025 (zie de doelstellingen en de verklarende woordenlijst).

De doelen zijn onderhevig aan de resultaten van studies van externe deskundigen in 4 pilootfabrieken in 2018 en gerelateerd aan het tempo van gefaseerde investeringen.  

Water

Totale hoeveelheid water: 10 362 997m(label GRI 303-1)

Totale hoeveelheid water per bronsoort:
 • Waterleidingsnet: 6 123 131 m3 (~= 59,1%)
 • Grondwater: 3 098 523 m3 (~= 29,9%)
 • Kanaalwater: 744 225 m3 (~= 7,2%)
 • Opgevangen regenwater: 22 908 m3 (~= 0,2%)
 • Aangekocht stoom: 374 211 m3 (~= 3,6%)
Het totale volume geloosd afvalwater na afvalwaterzuivering bedroeg 3 217 317 m3 in 2017.

Bestemming van het geloosde afvalwater:
 • Oppervlaktewater (meer, zee, rivier, kanaal): 55,8% (1 791 326 m3)
 • Riool: 38,5% (1 237 468 m3)
 • Irrigatie: 5,7% (188 523 m3)

Het totale volume van geloosd afvalwater in kubieke meter per ton eindproduct: 0,971 m3 per ton eindproduct

Bestemming van het geloosde afvalwater per ton eindproduct: : 
 • Oppervlaktewater (meer, zee, rivier, kanaal): 0,541 m3 per ton eindproduct
 • Riool: 0,373 m3 per ton eindproduct
 • Irrigatie: 0,057 m3 per ton eindproduct