Bijlagen

Materialiteitsanalyse

Om te bepalen of een aspect van materieel belang is, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van interne en externe factoren. In onderstaande matrix is de materialiteit van aspecten gerangschikt volgens de volgende criteria: GRI 103-1

1. Invloed op beslissingen van belanghebbenden:

 • Frequentie van rapportageverzoeken per individueel aspect
 • Striktheid van de criteria van de belanghebbenden per aspect

2. Belang voor Bekaerts bedrijfsactiviteiten:
 • Inspanningen verricht ter verbetering van de prestaties en/of de reikwijdte van de rapportage
 • Frequentie en gewicht toegekend aan het aspect in de rapportage en communicatie van Bekaert
 • Meetbare KPI’s (Key Performance Indicators) en vooruitgang opgenomen in dit rapport

In onderstaande matrix laat het schaduwvlak de meetbare materiële aspecten zien die in dit rapport zijn opgenomen. (GRI 102-47)

 

Materiële aspecten (per categorie)

Economisch:
1. Economische bedrijfsprestaties
2. Steun aan sociale en maatschappelijke initiatieven 
3. Upstream duurzame toeleveringsketen

 
Milieu:
4. Energie en uitstoot
5. Water
6. Afvalwater en afval

Sociaal:
7. Gezondheid en veiligheid
8. Leren en ontwikkelen
9. Kinder- en dwangarbeid
10. Vrijheid van vereniging
11. Anticorruptie (ethiek)
12. Diversiteit en gelijke kansen
13. Privacy van klanten
14. Mensenrechten
15. Prestatiebeoordelingen

Algemene openbaarmaking bestuur en ERM

GRI 103-2 + GRI 102-18 + GRI 103-3

Raad van Bestuur 

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van het algemeen beleid van de onderneming, het goedkeuren van de strategie en het opvolgen van de activiteiten. De Raad van Bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit vijftien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden zoals recht, business, industriële activiteiten, banking & investment banking, marketing & sales, technologie & engineering, HR en consultancy. Een derde van de leden van de Raad van Bestuur is van een ander geslacht dan dat van de overige leden, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake diversiteit.

De functies van Voorzitter en van Gedelegeerd Bestuurder worden nooit door dezelfde persoon uitgeoefend. De Gedelegeerd Bestuurder is het enig lid van de Raad met een uitvoerende functie. Alle andere leden zijn niet-uitvoerende bestuurders. (GRI 102-23)

Voor meer informatie over de activiteiten en de vergoeding van de Raad van Bestuur in 2017, kunt u het Bekaert Jaarverslag 2017 raadplegen. 
 

Bekaert Group Executive (GRI 102-18)

Het Bekaert Group Executive draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderneming en treedt op onder toezicht van de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de prestaties en de vergoeding van het Bekaert Group Executive in 2017, kunt u het Bekaert Jaarverslag 2017 raadplegen. 

Enterprise Risk Management (GRI 102-11)

Bekaerts ERM-verslag over 2016 bevat o.a. de volgende potentiële risico’s:

 • de algemene druk op de winstgevendheid ;
 • politieke, economische of sociale instabiliteit in opkomende landen (bv. Venezuela, Rusland);
 • een globaliserende concurrentie;
 • de concentratie van activa en winst (bv. in één stad);
 • het intellectuele eigendomsrisico (een algemeen en permanent risico);
 • het risico van niet-naleving van lokale rechtsregels en van de Bekaert normen;
 • de volatiliteit van de walsdraadprijs en de afhankelijkheid van leveranciers;
 • de evolutie van de milieureglementering;
 • de kredietwaardigheid van klanten; en
 • het risico van ontregeling van het banksysteem in specifieke landen.

Algemene info over duurzaamheidsrapportageprincipes

Bekaerts duurzaamheidsrapport 2017 werd uitgevoerd op basis van de GRI Sustainability Reporting Standards, Core optie. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profitorganisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert. 

Bekaert werd in 2017 ook erkend voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen door opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo’s onderzoek - en in Kempen SRI. 

In 2017 kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van Ecovadis toegekend, een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebouwd is. 

Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om te rapporteren rond de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek, vult Bekaert ook de vragenlijsten van CDP (vroeger bekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent de klimaatverandering en de toeleveringsketen in. (GRI 102-54)
 

Lidmaatschappen en verenigingen

Bekaert is lid van diverse ondernemersorganisaties, waaronder (GRI 102-13):

1.Bilaterale
 • Amerikaanse Kamer van Koophandel (meerdere bilaterale lidmaatschappen)
 • Belgisch-Indische Kamer van Koophandel
 • Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Rusland en Wit-Rusland v.z.w. (Chambre de commerce Belgo-Luxembourgoise pour la Russie et le Belarus asbl)
 • Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel (FCCC)
 • Europese Kamer van Koophandel in China
 • Benelux Kamer van Koophandel in China

2. Algemene bedrijfsverenigingen

 • Agoria
 • American Wire Producer Association (AWPA)
 • China Rubber industry association (CRIA)
 • VOKA – Vlaanderen     
 • Wire Association International (WAI)
 • Lid van nationale werknemersverenigingen in alle landen waar Bekaert actief is

3. Overige

 • GUBERNA
 • The Conference Board